Danışan Aydınlatma Metni

 Danışan Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu olarak; Uzman Aile Danışmanı Psikolog Emel AY adına kayıtlı Atatürk Bulvarı No:115/16 Kızılay/Ankara adresinde bulunan aile ve bireysel danışmanlık merkezimizde siz değerli danışanlarımıza hizmet sunmaktayız.

Veri Sorumlusun Vergi No: 1060131452

 

Kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarım yapılan grupların bilgisi ile işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak, siz değerli danışanlarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

Tarafınıza ait işlenecek bilgiler: şahsınıza ait kişisel verilerinizden; Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız (kredi kartı kullanmanız halinde), medeni haliniz, cinsiyetiniz gibi kimlik verileriniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, tedavi ve teşhis amaçlı olarak alınan bilgiler, fiziki veya elektronik ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak toplanacak ve işlenecektir.

Çocuk danışanlar için 18 yaş altı velilerin/vasilerin bilgileri, acil durumda başvurulacak kişi/kişilerin bilgileri fiziki veya elektronik ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak toplanacak ve işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kişisel verileriniz Özel Renk Aile ve Bireysel Danışma Merkezi tarafından; –          Kimliğinizi teyit etme, –          Kamu sağlığının korunması, –          Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, –          Danışmanlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, –          Danışmanlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, –          İlgili mevzuat uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, –          Danışmanlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, –          Danışma merkezimizde sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kişisel verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, –          Mevzuat gereği saklanması gereken genel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, –          Danışan memnuniyetinin ölçülmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Danışma Merkezimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar, kütük defteri ve protokol defteri, danışmanlar veya danışan kayıt personeli ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dâhilinde; elektronik ortamda ise e-postalar, www.renkailedanismanligi.com adlı web sayfamız,  www.doktortakvimi.com adlı randevu uygulaması veya 0312 419 07 62 numaralı çağrı merkezimiz gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla veri sahibinin kendisinden, tedarikçilerden, kamu kurum veya kuruluşlarından toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında vereceğiniz açık rızanız, aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki “sözleşmenin kurulması veya ifası”, (ç) bendindeki “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk”, (e) bendindeki “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve (f) bendindeki “meşru menfaati gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 6(3) c.2’de yer alan “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” kanuni veri işleme şartları uyarınca yukarıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, kanunen yetkili kamu kurumları, gerekmesi halinde yargı mercileri, finans ve muhasebe danışmanlarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık ve danışmanlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza aktarabilecektir. 4.       Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Uzman Aile Danışmanı Psikolog Emel AY’dan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için “www.renkailedanismanligi.com” adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’nı” inceleyebilir, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebi www.renkailedanismanligi.com adresindeki formu doldurarak, “Atatürk Bulvarı No:115/16 Kızılay/Ankara” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@renkailedanismanligi.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

aydinlatma-metinleri

Aydınlatma Metinleri

Danışan Aydınlatma Metni KVKK Başvuru Formu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası Özel Nitelikli Kişisel …

emel-ay-2

Merkezimiz

Merkezimiz Ankara'nın birçok semtinden tek vasıtayla ulaşılabilecek bir konumdadır. Fotoğraflarımıza erişmek için …

emel-ay-psikolog

Kurucumuz

Emel AY Uzman Aile Danışmanı Psikolog 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü …