ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN

 

ÖZEL RENK AİLE VE BİREYSEL DANIŞMANLIK MERKEZİ

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKA

(“Politika”)

 

1.TANIMLAR

İşbu Politika’da geçen tanımlar aşağıdaki anlamları ihtiva etmektedir.:

 

“Kişisel Veri”                                Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

 

“Kurul”                                         Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

 

“Kurum”                                       Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

 

“KVKK”                                       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

“KVK Düzenlemeleri”                  KVKK ile yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kurul kararları, Kurum rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan Kişisel Verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemeler ve bunlarda yapılacak değişiklikler,

 

“KVK Politikaları”                       Danışma merkezimizin Kişisel Verilerin korunması konusunda çıkardığı politikalar,

 

“KVK Prosedürleri”                     Danışma merkezimizin, merkez çalışanlarının ve meslek elemanlarımızın KVK Politikaları kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürler,

 

“Özel Nitelikli Kişisel

Veri”                                             Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilere ile biyometrik ve genetik veriler,

 

“Özel Nitelikli Kişisel

Verilerin İşlenmesi”                      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olma kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlem,

 

 “Veri Envanteri”                          Büromuzun iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini; Kişisel Verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturduğu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçları için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanter,

anlamına gelmektedir.

 

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI

 

İşbu Politika Özel Renk Aile ve Bireysel Danışma Merkezi KVKK’nın 6’ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca Kurul tarafından alınan 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Yeterli Önlemlerin Alınması ilke kararına istinaden, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi bakımından danışma merkezimiz tarafından alınan güvenlik önlemlerini ve bu kapsamda danışma merkezimiz tarafından uygulanan esasları içermektedir.

 

 1. DANIŞMA MERKEZİMİZ TARAFINDAN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

3.1 Danışma merkezimiz tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi bakımından alınan güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir:

3.1.1. Danışma merkezimiz tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve buna bağlı KVKK Prosedürleri oluşturulmuştur.

            3.1.2. Danışma merkezimiz tarafından veya danışma merkezimizin konu hakkında hizmet desteği aldığı hukukçular tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik:

 1. KVKK Düzenlemeleri ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilir,
 2. Gizlilik sözleşmeleri yapılır,
 3. Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanır,
 4. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır.

 

3.1.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar:

 1. a) Özel Nitelikli Kişisel Veriler kapısı ve her bir dolabı kilitli arşiv odasında bulunur,
 2. b) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu klasörlerde herhangi bir ayırt edici unsur bulunmamakta olup, söz konusu dolapların kilidi yalnızca veri sorumlusu ve yetkilendirdiği çalışanında bulunur,
 3. c) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınır,
 4. d) Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir.

 

3.2. Danışma Merkezimiz işbu Politika ile yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra, www.renkailedanismanligi.com adresinden erişilebilen Özel Renk Aile ve Bireysel Danışma Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri almayı kabul eder.

 

 1. SORUMLULUKLAR

            İşbu Politika kapsamındaki Danışma merkezi içerisinde Politika’nın uygulanmasından veri sorumlusu olan Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emel AY sorumludur.

 

5.POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

            5.1.KVK Düzenlemeleri’nde işbu Politika’daki düzenlemeleri etkileyecek bir değişiklik olması halinde yahut büronun gerekli gördüğü hallerde zaman zaman Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emel AY onayı ile değiştirilebilir.

5.2.KVK Düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde KVK Düzenlemeleri esas alınır.

 

6.POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika’nın bu hali 03.11.2021 tarihinde Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emel AY tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

aydinlatma-metinleri

Aydınlatma Metinleri

Danışan Aydınlatma Metni KVKK Başvuru Formu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası Özel Nitelikli Kişisel …

emel-ay-2

Merkezimiz

Merkezimiz Ankara'nın birçok semtinden tek vasıtayla ulaşılabilecek bir konumdadır. Fotoğraflarımıza erişmek için …

emel-ay-psikolog

Kurucumuz

Emel AY Uzman Aile Danışmanı Psikolog 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü …